ANDELSHAVERNE ”TJØRNEBJERG”

                    BALLERUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         V E D T Æ G T E R

                                     ---------------------------------

 

 

                                                                                § 1.

                           

 

                              Foreningens navn er  ANDELSHAVERNE  ”TJØRNEBJERG” og dens hjemsted er       Navn, hjemsted

                              Ballerup Kommune.                                                                                                         og formål.

 

                              Foreningens formål er at eje, administrere, og forvalte det som kolonihaveområde

                              udlagte areal, der udgøres af matr. nr. 4k, 5n, 5z, 7b, 12a, 13 og 31, Pederstrup by,

                              Pederstrup, og matr. nr. 13t, Ballerup by, Pederstrup.

 

              

                                                                                             § 2.

 

 

                         Foreningen forestår selv optagelsen af sine medlemmer, hvorom gælder følgende regler:         Medlemskab.

 

a.       Ingen kan optages som medlem uden at pågældende samtidig - gennem køb, gave, arv,

skifte eller bodeling - ­opnår rådighed over en i området eksisterende have.

 

b.       Ingen kan have rådighed over en i området eksisterende havelod uden samtidig at være

       medlem af foreningen.

 

c.       Kun myndige personer kan optages som medlem.

 

d.       Ingen kan erhverve rådighed over mere end en havelod i området.

 

e.       Et medlem skal på forlangende overfor bestyrelsen kunne dokumentere at have rådighed

over en bolig til helårsbeboelse, beliggende i hovedstadsregionen, og at være tilmeldt

folkeregistret på helårsboligens adresse.

 

f.         Ved optagelsen erlægges et gebyr svarende til den til enhver tid gældende kvartalsvise haveafgift.

 

g.     Ved optagelsen forpligter et medlem sig tilmelding til p.b.s.

   

h.   Et medlemskab er bindende fra datoen for optagelsen at regne og det vedvarer indtil det

efter reglerne i § 3 lovligt kan bringes til ophør.

 

i.       Afgår et medlem ved døden er afdødes ægtefælle/samlever eller et af afdødes børn

berettiget til at indtræde i medlemsskabet. Der erlægges ikke indmeldelsesgebyr og det

skal overfor bestyrelsen dokumenteres ved forelæggelse af skifteretsattest og/eller

                               arveanmeldelse at vedkommende ved bobehandlingen er tillagt adkomst til havelodden.

                               Forelæggelse af arveanmeldelse kan ­ efter det fremtidige medlems ønske - erstattes af

                               forelæggelse af skifteretsattest, bilagt en af samtlige arvinger underskrevet erklæring

                               om til hvem adkomst til havelodden er faldet i arv.

 

j.         I tilfælde af separation eller skilsmisse er den af ægtefællerne, der ved bodelingen

tillægges adkomst til havelodden, berettiget til at fortsætte medlemsskabet uden

erlæggelse af indmeldelsesgebyr, når en af begge parter underskrevet bodelings -

overenskomst forelægges bestyrelsen.

I stedet for bodelingsoverenskomst kan forelægges en af begge parter underskrevet

erklæring om hvem der ved bodelingen er tillagt adkomst til havelodden.

 

k.      Et medlem kan dog undtaget i fortabelse af medlemskab ved eksklusion  jvf. § 8 -

      overdrage sin havelod til et af egne børn, en af egne søskende

eller en af egne forældre uden vurdering og uden erlæggelse af indmeldelsesgebyr.

I sådanne tilfælde betales en eventuel ny navneplade efter regning.

 

l.       Det påhviler et medlem til enhver tid at holde bestyrelsen orienteret om enhver ændring

i adresse og telefonnummer og om dødsfald eller skilsmisse, såfremt afdøde/fraskilte

er ejer af haven

 

m.     Optagelsen er først bindende for Andelshaverne ”Tjørnebjerg” når bestyrelsen under

iagttagelse af ovenstående regler har godkendt denne og har underskrevet have -

overdragelsesdokumentet.

 

 

 

                                                        § 3.

 

 

 

 Udtræden af Andelshaverne ”Tjørnebjerg” kan kun ske i forbindelse med samtidig

 afståelse af havelod.

 

 Ønsker et medlem at afstå sin havelod, skal vedkommende - før havelodden udbydes

 til salg - rette henvendelse herom til bestyrelsen, hvorefter følgende regler gælder:

 

a.       Gennem det nedsatte vurderingsudvalg foretages - i overensstemmelse med de til

enhver tid for Kolonihaveforbundet for Danmark, Hovedstadsregionen, Kreds II,

gældende retningslinier - en vurdering af haveandel, haveanlæg og bebyggelse.

Indbo og andet løsøre, der kan indgå i handlen, medvurderes ikke.

 

b.       Vurderingsudvalget er under vurderingsforretningen forpligtet til at påse, at haveloddens

bebyggelse opfylder bestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement

samt bestemmelserne i den på Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s område lyste deklaration.

 

Overtrædelser af nævnte bestemmelser skal fremgå af vurderingspapirerne og skal

indberettes til bestyrelsen.

 

c.       Vurderingsudvalget er berettiget til at afgive indstilling til bestyrelsen om afhjælpning

af mangler i forbindelse med haveanlæg og bebyggelse, ligesom udvalget kan afgive

indstilling om fjernelse af bebyggelser, hvor disse skønnes at være af så ringe kvalitet,

at de strider mod foreningens tarv i almindelighed.

 

d.       Efter modtagelse af indstilling i henhold til punkt b og c påhviler det bestyrelsen

       at træffe endelig afgørelse.

 

e.       Vurderingsresultatet, der skal danne basis for prisfastsættelsen ved afståelsen, samt

eventuelle afgørelser, der træffes af bestyrelsen i henhold til punkt d, meddeles

det udtrædende medlem skriftligt.

 

f.         Det udtrædende medlem har ret til at indanke vurderingsresultatet for det af

Kolonihaveforbundet for Danmark, Hovedstadsregionen, Kreds II, nedsatte ankenævn.

 

Eventuel anke skal indgives senest 14 dage efter modtagelsen af den i punkt e nævnte

meddelelse.

 

Ankenævnets afgørelse er endelig og inappellabel.

 

Det udtrædende medlem bærer alle omkostninger i forbindelse med ankesagen.

 

g.       For vurderinger i forbindelse med afståelse betaler det udtrædende medlem et af gene-

ralforsamlingen fastsat gebyr.

     

                                Ved manglende fremmøde eller for sen aflysning af bestilt vurdering, senest dagen før,

                                betales en afgift på 50% af det til enhver tid fastsatte vurderingsgebyr.                                                               

                                                                                                                                                         

h.       Det utrædende medlem skal fremvise ny tinglysningsattest for

      bebyggelse på haveloddet inden overdragelse kan finde sted..

                                                                                                                                                                                                                

 

i.       Det udtrædende medlem frigøres først for sine medlemsforpligtelser

når bestyrelsen - jvf. § 2 - har godkendt optagelse af det nye medlem

og når alle forfaldne ydelser i medlemsforholdet, herunder vurderings-

gebyret, er betalte.

 

 

                                                       § 4.

 

 

                                Medens medlemskab  af Andelshaverne ”Tjørnebjerg” består er såvel medlemmet

                                som dettes husstand forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og ordens-

                                regler, således som de til enhver tid er udformet og vedtaget af en lovlig general-

                                 forsamling.

 

                                Endvidere er medlemmerne forpligtet til at overholde de i den på foreningens

                                område lyste deklaration fastsatte bestemmelser.

 

 

                                                                                     § 5.

 

 

                                Medlemmerne hæfter solidarisk for de af foreningen indgåede forpligtelser,                   Ansvar og

                                for hvilke der er skabt hjemmel gennem vedtagelse på en generalforsamling.                  hæftelse

 

                                Dette ansvar kan dog først gøres gældende overfor de enkelte medlemmer,

                                 når det har vist sig umuligt at opnå dækning hos Andelshaverne ”Tjørnebjerg”.

 

 

                                                                                     § 6.

 

 

                                Hvert medlems andel i Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s formue og rådigheds-

                                retten til den erhvervede havelod kan ikke gøres til genstand for arrest eller

                                eksekution for nogen Andelshaverne ”Tjørnebjerg” uvedkommende gæld.

 

 

                                                                                     § 7.

 

 

 

                                  Foreningens samlede bestyrelse kan ophæve medlemskabet, eller indstille til            Eksklusion                 

                                  eksklusion ved en generalforsamling, hvis medlemmet i væsentlig grad

                                  misrøgter haveloddet, groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, 

                                  i væsentlig grad modarbejder Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s interesser, eller

                                  på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende deklaration,

                                  vedtægter, og ordensbestemmelser         

                                                                     

            Grov tilsidesættelse af bestemmelserne pålagt området udefra, er f,eks.

            overtrædelse af forbudet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.

                                       

                                  De i henhold til deklarationsbestemmelserne påtaleberettigede kan - jvf. dekla-

                                  rationens § 12, stk. 2 - forlange at overtrædelse af deklarationens bestemmelser

                                  medfører, at Andelshaverne ”Tjørnebjerg” bringer overtræderens medlemskab

                                  til ophør.  Fremsættes af de påtaleberettigede et sådan forlangende, kan den samlede

                                  bestyrelse ekskludere medlemmet.

        

                                  Det til eksklusion indstillede medlem har adgang til, taleret og stemmeret på den

                                  generalforsamling, hvor dets sag behandles.  Vedtager generalforsamlingen

                                  eksklusion af medlemmet, bortfalder pågældendes tale og stemmeret.

                            

                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       § 8.

 

 

 

                                 Når medlemsretten fortabes ved eksklusion skal dette meddeles den ekskluderede

           ved anbefalet skrivelse. Inden forløbet af en måned fra skrivelsens dato er det

           ekskluderede medlem forpligtet til at træffe foranstaltninger til afståelse af sin

           havelod, jvf. § 3.

 

           Det ekskluderede medlem er forpligtet til at fraflytte sin havelod senest tre måneder

           efter at en samlet bestyrelse eller en generalforsamling har vedtaget eksklusion,  

           og medlemmet kan om fornødent udsættes med fogedens bistand.                                          

 

        Det ekskluderede medlem kan ikke overdrage / sælge sin havelod til et af egne børn,

        en af egne søskende eller en af egne forældre ej heller kan haveloddet overtages

                                 af ægtefælle / samlever.

    

           Såfremt et ekskluderet medlem ikke aktivt virker for at afhænde sin havelod, er

           Andelshaverne ”Tjørnebjerg” berettiget, men ikke forpligtet, til at overtage havelod

           og bebyggelse, og afhænde det på de efter bestyrelsens skøn bedst opnåelige vilkår.

 

           Afhændelsesbeløbet - med fradrag af ethvert tilgodehavende, foreningen måtte

           have hos den udtrædende (herunder forfaldne medlemsydelser, vurderingsgebyr,

           sagsomkostninger, advokatomkostninger, retsgebyrer m.v.) - udbetales af

                                 Andelshaverne ”Tjørnebjerg” til det  ekskluderede medlem uden ugrundet ophold                                          

           efter beløbets modtagelse.   

 

 

                                                                 § 9.

 

 

           Det påhviler Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s medlemmer at betale en haveafgift, der            Haveafgift.

           fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

 

           Haveafgiften betales kvartårlig og forfalder til betaling den første i månederne

           januar, april, juli og oktober.

    

           Er haveafgiften ikke indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden, udsendes en

           rykkerskrivelse og restancen tillægges et gebyr på kr. 50,00.

 

           Dersom et medlem ikke umiddelbart efter påkrav berigtiger restancen, er bestyrelsen

           berettiget til - uden yderligere varsel - at overgive restancen med tillæg af gebyr

           samt yderligere morarenter (2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen)

           til retslig incasso.  Alle med incasseringen forbundne omkostninger påhviler det

           pågældende medlem.

 

           Kassereren kan efter skriftlig anmodning, der skal være fremsat før forfaldsdagen,

           give henstand med betaling af haveafgiften i indtil tre måneder til et medlem, der

           på grund af sygdom eller arbejdsledighed ikke ser sig i stand til at betale rettidigt.

 

           Bestyrelsen kan efter skriftlig anmodning i ganske særlige tilfælde bevilge henstand

           udover tre måneder.

 

 

                                                             § 10.

 

 

          Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til at udføre generalforsamlingens            Bestyrelse.

           beslutninger, vælger generalforsamlingen  en bestyrelse på syv medlemmer.

    

           Bestyrelsens formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

      

           Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i alle ulige årstal.

 

           Kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i alle lige årstal.

    

          Alle valg til bestyrelsen er gældende for en periode på to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

                                                                                                                                                                              

                                Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges een person fra samme husstand.

                                På hvert års generalforsamling vælges tillige - for en periode på to år - en

                                bestyrelsessuppleant.  Genvalg kan finde sted.

 

                          

                                                                                  § 11.

 

 

                                Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s bestyrelse har påtaleret overfor medlemmers

          tilsidesættelse af bestemmelser, fastsat i foreningens vedtægter og ordensregler

          samt i den på området tinglyste deklaration.

 

          For overtrædelse af foreningens vedtægter og ordensregler samt af den for

          området tinglyste deklaration kan bestyrelsen tildele en mundtlig eller en skriftlig

          advarsel.  I yderligere gentagelsestilfælde kan den samlede bestyrelse ikende

          det pågældende medlem bøder.

 

          Enhver bødeidømmelse skal meddeles det pågældende medlem skriftligt.

          Bøden forfalder til betaling 14 dage efter meddelelsens fremsendelse.

          Indbetalinger efter denne dato går forlods til dækning af den idømte bøde.

 

          Klage over en idømt bøde kan af medlemmet forelægges på førstkommende,

          ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

 

          Såfremt et medlem ønsker bødesagen forelagt en generalforsamling skal dette

          meddeles bestyrelsen skriftligt inden betalingsfristens udløb.  Eventuel klage

          over en idømt bøde har ikke opsættende virkning på bødens betaling.

 

 

                                                            § 12.

 

 

          Formanden repræsenterer foreningen udadtil og fører forsæde under bestyrelses-

          møder.

 

          Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker

          det, dog mindst fire gange årligt.

 

          Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til

          stede.  Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.  I tilfælde af stemme-

          lighed gør formandens stemme udslaget.

 

          Over de på bestyrelsesmøder førte forhandlinger og trufne beslutninger føres

          protokol.  Et eventuelt mindretal kan kræve at få dets mening tilført protokollen.

          Protokollatet godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

          Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder

          uden lovligt og forud anmeldt forfald er vedkommende bestyrelsesmedlem pligtig

          til at udtræde af bestyrelsen og en bestyrelsessuppleant indkaldes.

 

          Bestyrelsen oppebærer et honorar, der optages på foreningens budget og godkendes

          af generalforsamlingen.

 

          Bestyrelsen er berettiget til at oppebære diæter og rejsegodtgørelse under møder og

          rejser i foreningsanliggender.

    

           

 

                                                                                          § 13.

 

 

                                Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Desuden                     Udvalg.

                                nedsættes i det mindste følgende faste udvalg:

 

a.       Vurderingsudvalg, hvortil udpeges tre medlemmer af bestyrelsens midte.

b.       Ordensudvalg, hvortil udpeges to medlemmer af bestyrelsens midte.

 

      Ordensudvalget tiltrædes af tre af generalforsamlingen af sin midte valgte medlemmer

      uden for bestyrelsens kreds.  Valg til ordensudvalget gælder for to år ad gangen og

      foretages på generalforsamlingen i alle lige årstal.  Genvalg kan finde sted.

 

                               Ordensudvalget har påtaleret overfor overtrædelser af foreningens ordensreglement.

                               Ordensudvalget kan til bestyrelsen indberette gentagne og vedvarende overtrædelser

                               af ordensreglementet, hvorefter bestyrelsen træffer nødvendige foranstaltninger til at

         få overtrædelserne bragt til ophør.

 

 

                                                                    § 14.

 

 

     Kassereren forestår foreningens økonomi og regnskabsførelse og skal løbende holde                 Økonomi.

     bestyrelsens øvrige medlemmer orienteret om regnskabets stilling.

 

     Kassereren må ikke ligge inde med større kontantbeholdning end kr. 10.000,-.

     Overskydende beløb skal være indestående i pengeinstitutter på konti, lydende på

     foreningens navn.

 

     Foreningens formand godkender og attesterer foreningens udgiftsbilag.

 

 

                                                            § 15.

 

 

     Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening.                                  Tegning.

     Ved køb og salg af fast ejendom, pantsættelse, låneoptagelse, indgåelse af dekla-

      rationer o.lign., udkræves dog forudgående vedtagelse på en generalforsamling og

     derhos underskrift af den samlede bestyrelse.

 

 

                                                             § 16.

 

 

     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.                                                                               Regnskab og

                                                                                                                                                  revision.

     Årsregnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, udarbejdes i

     overensstemmelse med god regnskabsskik og under omhyggelig hensyntagen til

     tilstædeværende værdier og forpligtelser.

 

 

                                                              § 17.

 

 

     Til at foretage revision af foreningens årsregnskab vælger generalforsamlingen

     af sin midte to revisorer.  Der vælges en revisor hvert år, gældende for to år

     ad gangen.  Genvalg kan finde sted.

 

     Ved årsafslutningen skal revisorerne påtegne det aflagte årsregnskab og herunder

     afgive attest for at beholdningers tilstedeværelse er konstateret og befundet i orden.

 

                                                                                                                                                           

 

                           Såfremt revisorerne under deres arbejde konstaterer forhold, der giver anledning

                           til bemærkninger, kan de lade udarbejde en revisionsrapport, der tilstilles 

                           bestyrelsen.  Revisionsrapporten forelægges det førstkommende bestyrelsesmøde  

     til behandling og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

     Revisorerne oppebærer honorar, der optages på foreningens budget og godkendes

     af generalforsamlingen.

 

     På hvert års generalforsamling vælges for en periode på to år ad gangen en

     revisorsuppleant.  Genvalg kan finde sted.

 

 

                                                          § 18.

 

 

     Det reviderede årsregnskab underskrives af formanden, kassereren og de to revisorer,

     hvorefter det forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde.

 

     Det reviderede og underskrevne årsregnskab udsendes til medlemmerne sammen

     med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

 

                                                          § 19.

 

 

     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.                                        General-

                                                                                                                                forsamling.

     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og

     indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers skriftlig varsel.

 

     Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være

     foreningens formand i hænde senest hvert års 1’april.  Rettidigt indkomne forslag

     anføres - eventuelt i forkortet form - i indkaldelsen.

 

     Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der i det mindste skal indeholde

     følgende punkter:

 

a.       Formanden aflægger bestyrelsens beretning for foreningens virke siden

sidste generalforsamling.

 

b.       Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

c.       Indkomne forslag.

 

d.       Forelæggelse af budget til godkendelse.

 

e.       Valg til bestyrelse, revision m. v.

 

     For at kunne vælges til bestyrelse, revision m. v. skal opstillede kandidater være til

     stede på den pågældende generalforsamling, eller - såfremt de har forfald - skriftligt

     have afgivet erklæring om at være villig til at modtage valg.

 

 

                                                           § 20.

 

 

     Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet,

     eller  når mindst 25% af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen frem-

     sætter skriftlig og motiveret begæring herom med angivelse af de punkter,

     der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

                           Modtages begæring fra medlemmer om afholdelse af ekstraordinær genera-

                           forsamling, skal bestyrelsen senest en måned efter begæringens modtagelse

                           indkalde generalforsamlingen med mindst 14 dages skriftlig varsel.

 

 

                                                                                 § 21.

 

 

                           Adgang til og taleret på generalforsamlinger har ethvert medlem og dettes ægtefælle /

                           samlever.

 

                           Hvert medlem (havelod) har en stemme, der kan benyttes af medlemmet selv eller

                           af dettes ægtefælle / samlever.

 

                           Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

                           Når et medlem og dettes ægtefælle / samlever er i restance med haveafgift eller

                           anden pligtig ydelse i medlemsforholdet kan stemmeretten ikke udøves.

 

                           Bestyrelsen kan - når særlige forhold gør sig gældende - indkalde eksperter til at

                           forelægge og diskutere enkeltsager på generalforsamlingen. Sådanne indkaldte

                           har ikke stemmeret.

 

 

                                                                                    § 22.

 

 

                           Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader nød-

                           vendige afstemninger afholde.

 

                           Almindelige afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt

     når enten dirigenten, tre bestyrelsesmedlemmer eller 10% af de fremmødte

     medlemmer forlanger det.

 

     Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, ordensudvalgsmedlemmer og

     suppleanter skal altid ske skriftligt såfremt der er opstillet flere kandidater, end

     der skal vælges.

 

     Afstemning om forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal altid

     foregå skriftligt.

 

     Står stemmerne om et forslag lige - hvor kvalificeret majoritet ikke kræves - er

     forslaget forkastet.   Forslaget kan herefter tidligst genfremsættes på næste års

     ordinære generalforsamling.

 

     Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af de fremmødte

      jvf. dog § 23.

 

     Generalforsamlinger træffer alle almindelige beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

 

     Til beslutninger af vedtægtsændringer og om indgåelse af forpligtelser som nævnt

      i § 15, stk. 2, kræves, at forslaget vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne

      stemmer.

 

 

                                                             § 23.

 

 

     Til opløsning af foreningen kræves afholdelse af en generalforsamling, hvor forslag                  Opløsning.

     herom har været optaget som et særskilt punkt på den udsendte dagsorden.

                                                                                                                                                                         

                           For vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer

                           er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

                           Er 3/4 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, men har mindst

                           2/3 af de afgivne stemmer været for forslaget, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter -

                           indkalde en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages - uanset de fremmødte

                           medlemmers antal - med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

                                                                                   § 24.

 

 

                           Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger tre

                           likvidatorer, der forestår afviklingen af foreningens eventuelle forpligtelser og

                           foretager fordeling af foreningsformuen.

 

                           I konstateret over - eller underskud ved foreningens afvikling deltager de enkelte

                           medlemmer i forhold til deres foreningsandel, udregnet på basis af de enkelte

     havelodders størrelse i kvadratmeter.

 

 

                                         -------------------------------------

 

 

     Således vedtaget på Andelshaverne ”Tjørnebjerg”s ordinære generalforsamling den 14’maj 2006.